Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Buharlaşma ile Kaynama arasındaki Fark nedir?

Buharlaşma ile Kaynama arasındaki Fark nedir?

 

Buharlaşma'nın Özellikleri ve Kaynama İle Arasındaki Fark

Buharlaşma Nasıl Olur?
Kaynama sırasında gaz haline geçen sıvı molekülleri (gaz kabarcığı)
basıncını düşürerek yüzeye çıkmaya çalışır.Sıvı yüzeyinden ayrılan
kabarcığın basıncı dış basınca (açık hava basıncı) eşit olur. Açık
hava basıncı değiştikçe sıvının kaynama sıcaklığı değişir. Deniz
seviyesinden yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı düşer, sıvının
kaynama sıcaklığı azalır.

13 Kasım 2011
Okunma
bosluk

Nükleer Enerjinin Yararları ve Zararları nelerdir?

Nükleer Enerjinin Yararları ve Zararları nelerdir?

Nükleer Enerjinin Yararları
Nükleer santrallar dünyada kullanılmaya başladığından beri birçok konuda  yarar sağlıyor. Günümüzde bir çok ülkede nükleer santral yapımı ve kullanımı engellenmeye çalışılmıştır. Bunun nedeni zamanında oluşan felaketler (Çernobil) ve santralların insan üzerine yaptığı olumsuz etkilerdir. Ama  teknolojikortamlarda yapılan bir nükleer santralın hiçbir olumsuz etkisi bulunmamakla birlikte birçok  yararı da vardır. Fransa, Almanya, İtalya,  İngiltere, ABD, bazı İskandinav ülkeleri, Bulgaristan, Rusya, Ermenistan ve daha bir çok ülkenin vazgeçilmez  enerji kaynağı nükleer  enerjidir.

12 Kasım 2011
Okunma
bosluk

Asit nedir – Asitlerin Özellikleri nelerdir

Asit nedir – Asitlerin Özellikleri nelerdir

Asitler, suyla hidrojen iyonları üreten hidrojen bileşimleridir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik yapar. Asitler turnusol kağıdına kırmızı renk verir. Eski Türkçe’de hamız, ve bazı kaynaklarda da ekşit denir.

Gıdaların çoğu asit içerir. Limonda sitrik asit, sirkede ise asetik asit bulunur. Farklı asitler, limona, sirkeye, ekşi elmaya ve şerbete keskin tadını verir. Aküler, sülfürik asit; midedeki sindirim sıvıları, hidroklorik asit içerir. Asitler, suda eridiğinde hidrojen iyonları (H+) üreten madde çözeltileridir. Asit maddelerin çoğu, saf katılar, sıvılar ya da gazlar olarak bulunsa da, sadece suda eridiğinde asit gibi tepki verir.

2 Ekim 2010
Okunma
bosluk

Kimyanın hayatımızdaki yeri ve önemi nedir?

Kimyanın hayatımızdaki yeri ve önemi nedir?

Kimya bilimi doğada mevcut olan bütün maddeleri inceleyen bir bilim dalıdır, tüm madde-enerji ilişikleri baz alındığında Kimya, en genel tanımda "küçük cisimlerin hareketini inceleyen bir mekaniktir". Kimya'da büyük (yığınla) maddenin makroskopik incelenmesi yalnızca Termodinamik ve Akışkanlar Mekaniği alt dallarında söz konusudur; geriye kalan tüm Kimya bir çeşit mikrofiziktir. Fizik ile Kimya arasında asla bir sınır yoktur, özünde iki bilim dalı aynı şeydir; Fizik Kimya'ya ek olarak büyük cisimlerin hareketleriyle de ilgilenir, örneğin Dünya-Güneş-Ay üçlüsünün birbirine göre yaptığı bağıl hareketin mekaniği Kimya biliminin dışındadır ve bu da Fizik biliminden mevcut tek farkıdır. Yaklaşık 3,5 milyon organik, 2 milyon kadar da anorganik bileşik olduğu düşünülürse, Kimya bilimi yaklaşık 6 milyon bileşiğin incelenmesini kapsar, bu konudaki bilgi ve etkinlikleri sistemli hale getirmek, bir sistematik geliştirmek amacıyla birbiriyle ilgili bileşikleri, sistemleri, yöntemleri ve amaçlarını gruplayan birçok alt dala ayrılır: Analitik kimya, Biyokimya, (İnorganik kimya) Anorganik kimya, Organik kimya, Fizikokimya, Kuantum Mekaniği, İstatistik Mekanik, Kuantum kimyası, Nükleer kimya, Katı hal kimyası, Sıvı hal kimyası, Plazma kimyası, Parçacık kimyası (Yüksek enerji kimyası) başlıca Kimya dallardır. Kimya denilince ilk önce aklımıza bütün maddeleri inceleyen bilim dalı gelmelidir. Özellikle maddelerin yapı taşlarını inceler. Kimya Mühendisliği (isminden yola çıkılarak) Kimya sektörü olarak değerlendirilmemelidir. Kimya'nın bir sektörü yoktur, olamaz; Kimya Mühendisliği kimyasal maddelerin sanayide üretimi, kontrolü ve üretim şemalarının dizaynı ile ilgilenir, Kimya mühendisinin kimyager ile yaptıkları iş bazında hiçbir ilgisi yoktur. Kimya mühendisliği daha ziyade bir tür sanayi mühendisliği olarak değerlendirilmelidir.

Kimyanın Alt Dalları
 

 • Fizikokimya: Kimyasal Kinetik, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Yüzey Kimyası, Fotokimya, Polimer Kimyası, Makromolekül Kimyası, Elektrokimya, Magnetokimya
 • Biyokimya
 • Analitik kimya: Spektrokimya, Asit-baz-tuz Kimyası, Kromatografi, Gravimetri, Voltametri, Potansiyometri
 • Organik kimya: Stereokimya'yı içerir.
 • Anorganik kimya: Koordinasyon Kimyası, Organometalik Kimya, Biyoanorganik Kimya, Periyodik çizelgedeki tüm elementlerin Kimyası.
 • Kuantum Mekaniği: Kuantum Kimyası, Nükleer Kimya, Parçacık Kimyası, Katı-Sıvı-Plazma Kimya'larının türediği temel Kimya düzeneği
 • İstatistik Mekanik: Özellikle İstatistik Termodinamik, kuantum kimyası ile termodinamik arasındaki bağıntıları türeten köprüdür
 • Nükleer kimya: Çekirdeğin kuantum mekaniğidir. Radyokimya da bu dalın bir parçasıdır
 • Katı hal kimyası
 • Sıvı hal kimyası
 • Plazma kimyası
 • Parçacık kimyası: Atomaltı parçacıkların kuantum mekaniği (Kimya'nın babası L. Pauling de bu ismi kullanmıştır)
 • Kuantum kimyası: Atom ve moleküllerin kuantum mekaniği

Bu listeye ek olarak Kimya dallarını "saf (temel)" ve bunlardan türeyen "uygulamalı" Kimya dalları olarak da sınıflandırabiliriz:

 • Saf Kimya: Kuantum Mekaniği, Termodinamik, İstatistik Mekanik, Akışkanlar Mekaniği, Kimyasal Kinetik
 • Uygulamalı Kimya: Kuantum Kimyası, Nükleer Kimya, Parçacık Kimyası, Katı-Sıvı-Plazma Kimya'ları

Not: Anorganik Kimya, Organik Kimya ve Biyokimya da bir uygulamalı Kimya dalı olan Kuantum Kimyası'nın sırasıyla anorganik, organik ve biyomoleküllere olan uygulamalarıdır; bunlar da uygulamalı kimya dallarıdır.

15 Nisan 2010
Okunma
bosluk

Kimyasal Tepkime ve Çözümlü Sorular

Kimyasal Tepkime ve Çözümlü Sorular

Kimyasal Tepkime Nedir?

Kimyasal tepkimelere ya da kimyasal değişmelere kimyasal reaksiyonlar da denir.Kimyasal tepkime sırasında değişim geçiren maddelere reaksiyona girenler, yeni oluşan maddelere de reaksiyondan çıkanlar ya da ürünler denmektedir.
Havadaki oksijenle demir birleşerek demir oksit(pas) oluşturur.Burada demir ve oksijen girenler, demir oksit ise çıkan üründür.

Kimyasal tepkimeler sırasında meydana gelen değişiklikler, kimyasal denklemlerle gösterilir.

Kimyasal denklemlerde giren ve çıkan maddeler formüllerle gösterilir.Örneğin kömür yanarken içindeki karbon havadaki oksijenle birleşir ve karbon dioksit gazı açığa çıkar. Bu olaya ilişkin tepkime denklemi şu şekilde yazılır:

C + O2 CO2

Kömür Oksijen Karbon dioksit

Girenler Çıkanlar (Ürün)

Denklemde de görüldüğü gibi tepkimeye giren ve çıkan maddeler arasına ok konur. Giren maddeler okun sol tarafında, çıkanlar ise sağ tarafında bulunur.

Kimyasal denklemler tepkime hakkında bir çok bilgiyi basit bir şekilde göstermeye yarar. Örneğin; C + O2 CO2 tepkimesi bize 1 karbon atomuyla 2 oksijen atomunun birleşerek 1 karbon dioksit molekülü oluşturduğunu gösterir.

TEPKİME ÇEŞİTLERİ

A) ÖZELLİKLERİNE GÖRE :

1. Yanma Tepkimeleri

• Bir maddenin oksijenli verdiği tepkimelerdir.
Yanma tepkimesi için: yanıcı madde, hava(oksijen), tutuşma sıcaklığı gerekir.
Bu 3 faktörden birinin eksikliği yanmayı durdurur.CO2 gazının yangın söndürücü olmasının nedeni özkütlesinin havadan büyük olması ve yanıcı olmamasıdır.
• Organik bileşikler yanarlar.
Organik bileşiklerden yapılarında yalnız C ve H bulunduranlara hidrokarbon denir.Genel olarak CxHy formülü ile gösterilirler.Yapılarında C ve H’ın yanı sıra O, S, N ve halojen (F, Cl, Br, I) bulunduran organik bileşikler de vardır.
• Organik bir bileşiğin yanması sonucunda: CO2 oluşması bileşiğin C içerdiğini, H2O oluşması bileşiğin H içerdiğini, SO2 oluşması bileşiğin S içerdiğini, NO2 oluşması bileşiğin N içerdiğini kanıtlar.Oksijen havadan geldiği için bileşikte oksijen bulunup bulunmadığı ürünlerin türüne bakarak anlaşılmaz.

CS2’de C ve S olduğundan ürünler CO2 ile SO2’dir.C4H10’da C ve H olduğundan ürünler CO2 ve H2O’dur.C4H10 ile C4H10O3’ün yanma ürünleri aynıdır.Ancak oksijenin bir kısmı bileşik tarafından karşılandığından C4H10O3’ü yakmak için daha az miktarda oksijen yeterli olur.
• Metallerin oksijenle birleşmesi paslanma ya da oksitlenme olarak bilinir.Bu tür tepkimelere yavaş yanma da denir.

2. Sentez (Birleşme) Tepkimeleri

Birden fazla maddenin birleşerek tek bir ürün oluşturduğu tepkimelerdir.Bu olayda yan ürün oluşmaz.

3. Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri

Bir bileşiğin kendinden daha basit yapılı maddelere ayrıştırılması tepkimeleridir.Elektroliz yolu ile ya da ısı alarak ayrışan maddeler vardır.

4. Yer Değiştirme Tepkimeleri

• Aktif olan bir elementin, kendinden daha az aktif olan (pasif) bir elementle yer değiştirmesi ile gerçekleşen tepkimelerdir.

• Sulu çözelti tepkimelerinin birçoğunda ise anyon ve katyonların her ikisi de yer değiştirir.
Çökelme ve nötrleşme tepkimeleri de yer değiştirme tepkimeleridir.

Çökelme:

Nötrleşme:

• Organik bileşiklerde de yer değiştirme tepkimeleri vardır.

5. İyonik Tepkimeler

Sulu çözeltilerde gerçekleşen tepkimeler iyonların etkileşmesine dayanır ve tepkime ürünlerinden biri çökerek (çökelme), sıvı (nötrleşme) ya da gaz halinde ortamdan ayrılabilir.İyonik tepkimelerde sadece tepkimeye giren iyonlar gösterilir.Böyle denklemlere net iyon denklemi denir.

B) ENERJİ DEĞİŞİMLERİNE GÖRE:

1. Ekzoterm Tepkimeler

Oluşumu sırasında dışarıya enerji (ısı-ısşık) veren tepkimelerdir.Yanma tepkimeleri çoğunlukla ekzoterm tepkimelerdir.

2. Endoderm Tepkimeler

Oluşumu sırasında dışarıdan enerji alan tepkimelerdir.

• Isı bakımından bir kapta ekzoterm bir tepkime gerçekleşiyorsa sistemin sıcaklığında artış olur; endoterm bir tepkime gerçekleşiyorsa sistemin sıcaklığında azalma olur.

C) MADDELERİN FİZİKSEL DURUMUNA GÖRE:

1. Homojen Tepkimeler

Tepkimeye girenlerle ürünler aynı fazdadır.

2. Heterojen Tepkimeler

Tepkimedeki maddeler farklı fazlardadır.

D) ELEKTRON ALIŞVERİŞİNE GÖRE:

1. Redoks (İndirgenme – Yükseltgenme) Tepkimeleri

Bu tür tepkimelerde elektron alışverişi ve değerlik değişmesi vardır.

2. Redoks Olmayan Tepkimeler
Bunlarda elektron alışverişi, değerlik değişmesi yoktur.

E) GERİ DÖNÜŞÜNE GÖRE

1. Tersinir Olmayan Tepkime

Girenlerin tamamen ürüne dönüştüğü tepkimelerdir.Organik maddelerin yanması, çökelme, kuvvetli asit ve bazların nötrleşmesi böyle tepkimelerdir.Tek yönlü olarak gösterilirler.

2. Tersinir Tepkime

Ürünlerin kendi aralarında etkileşip girenleri oluşturduğu tepkimelerdir. Çift yönlü olarak gösterilirler.

F)VERİMLERİNE GÖRE:

1. Artansız Tepkime

Tepkimeye giren maddelerin tümü tamamen tükenir.

2. Tüm Verimler Gerçekleşen Tepkime

Tepkimeye giren maddelerin en az biri tamamen tükenir.Böyle tepkimelerde tepkimeye giren maddelerden ortamda daha düşük oranda bulunan tamamen tükenir.Artansız tepkimeler tam verimle gerçekleşen tepkimelerdir.

3. Düşük Verimle Gerçekleşen Tepkime

Tepkimeye giren maddelerin hepsinden artar.

Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi

Kimyasal tepkimelere giren maddelerle çıkan maddeleri oluşturan atomların sayıları ve cinsleri aynıdır. Dolayısıyla bir tepkime denkleminin sol ve sağ tarafında aynı sayı ve aynı cinste atom bulunmalıdır.Böyle tepkime denklemlerine denkleştirilmiş tepkime denklemi adı verilir.

Eğer bir tepkime denklemi denk değilse, formül ve sembollerin önüne uygun sayılar yazılarak tepkime denkleştirilir.

Örneğin su, oksijen ve hidrojenin birleşmesiyle oluşur. Fakat oksijen ve hidrojen tek atom hâlinde değil, O2 ve H2 molekülleri şeklinde ve gaz hâlde bulunur.Suyun tepkime denklemini H2 + O2 H2O şeklinde yazarsak denk bir tepkime denklemi yazmış olmayız. Çünkü giren atom sayısı ile çıkan atom sayısı aynı değildir. Girenler tarafında 2 tane O atomu, çıkanlar tarafında ise 1 tane O atomu vardır.

Denklemi denkleştirmek için H2 ve H2O’nun önüne 2 yazalım;

2 H2 + O2 2 H2O

4 adet H 4 adet H

2 adet O 2 adet O

Bu durumda girenler ve çıkanlar denkleşmiş olur.Şimdi de O2’nin önüne 1/2 yazalım;

H2 + 1/2O2 H2O

2 adet H 2 adet H

1 adet O 1 adet O

Görüldüğü gibi yine tepkimeye giren ve çıkan atom sayıları denkleşti.

O hâlde, denk olmayan bir kimyasal tepkime denklemi, formüllerin

başlarına katsayılar yazılarak denk hâle getirilebilir.

Örnek:Magnezyum ve oksijen birleşerek Magnezyum oksit (MgO) bileşiğini oluşturur.Bu olayın tepkime denklemini yazınız.

Örnek: Metanın formülü CH4 olduğuna göre, metan ve oksijen arasındaki kimyasal denklemi yazınız.

Tepkimelerde Kütlenin Korunumu

Bir kimyasal tepkimede, tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamı, çıkan maddelerin kütlelerinin toplamına eşittir.Demirin kükürt ile tepkimesinden demir sülfür oluşur (Kükürt = Sülfür). Demir sülfürün tepkime denklemi şu şekildedir.

Fe + S FeS

56 32 88 g

Giren Çıkan

kütle = 56 + 32 = 88 g kütle = 88 g

Tepkimelerde Isı Alış Verişi

Kimyasal tepkimeler oluşurken maddeler ya enerji alır ya da enerji açığa çıkarır. Bazı maddelerin tepkimeye girmesi için ısı alması gerekir. Örneğin kömürün yanmaya başlaması için tutuşma sıcaklığına kadar ısıtılması gerekir. Kömür tutuştuktan sonra yanarken etrafa ısı yayar.

Isı Alan (Endotermik) Tepkime

Isı alarak gerçekleşen kimyasal olaylara endotermik tepkime denir. Isı alarak gerçekleşen bir kimyasal tepkime denkleminde girenler tarafında ısı alındığı belirtilir.

Örneğin; kireçtaşı (kalsiyum karbonat) ısıtıldığında kalsiyum oksit ve karbon dioksit oluşur. Bunun tepkime denklemi şöyledir:

CaCO3 + Isı CaO + CO2

Bu denklemde de görüldüğü gibi endotermik reaksiyonlarda ısı girenler tarafında yazılır.

Isı Veren (Ekzotermik) Tepkime
Isı vererek gerçekleşen kimyasal olaylara ekzotermik tepkime denir.Isı vererek gerçekleşen bir kimyasal tepkime denklemi yazılırken çıkanlar tarafında dışarı ısı verildiği belirtilir.

Örneğin karbonun oksijenle tepkimeye girmesi sonucu karbon dioksit gazı ve ısı açığa çıkar. Bu olayın tepkime denklemi;

C + O2 CO2 + Isı şeklinde belirtilir.

Yanma tepkimeleri, maddelerin oksijenle tepkimeye girmesiyle gerçekleşir. Yanma tepkimelerinin tamamı ısı veren tepkimedir.
Örnek : Civa oksit ısıtıldığında cıva ve oksijene ayrışmaktadır.Bunu tepkime denklemini yazarak gösteriniz.

Örnek :Vücudumuzda bulunan glikozun (C6H12O6) oksijenle tepkimeye girmesi sonucu karbon dioksit, su ve ısı enerjisi açığa çıkar. Bu olaya solunum denir.Bunu tepkime denklemini yazarak gösteriniz.

Asitin suda çözünmesi sonucu da ısı enerjisi açığa çıkar. Bu yüzden asit içine su dökülmemelidir.Suyun elektrolizi esnasında suya elektrik enerjisi verilir. Bu da bir çeşit endotermik tepkimedir.

Kimyasal Tepkimelerin Önemi

Kimyasal tepkimeler, yeryüzünde yaşamın devam etmesinde çok önemli bir yer tutar. Örneğin yeşil bitkilerin su, karbon dioksit ve güneş ışığı yardımı ile besin üretmesi kimyasal bir olaydır. Buna ışıkla birleştirme anlamında fotosentez denir.

Fotosentez denklemi .

klorofil

6H2O + 6CO2 + Güneş ışığı C6H12O6 + 6O2

Su Karbondioksit Glikoz (besin) Oksijen

Fotosentez yaparken bitkiler havadan karbondioksit alıp havaya oksijen verirler.Canlı vücutlarında besinlerin yakılması da bir kimyasal tepkimedir. Bu olay sonucunda açığa çıkan enerji, yaşam için gerekli hareketleri yapmak için kullanılır. Bu olaya solunum denir.
Besinleri vücudumuzda yakma tepkimesi şu şekildedir;

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + Enerji

Glikoz (besin) Oksijen Karbondioksit Su

Vücudumuzda proteinlerin amino asitlere dönüşmesi, daha sonra hücrelerde bu amino asitlerden protein sentezlenmesi de kimyasal reaksiyonlar sonunda meydana gelir.

Tepkimelerde Kütlenin Korunumu
Bir kimyasal tepkimede, tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamı, çıkan maddelerin kütlelerinin toplamına eşittir.Demirin kükürt ile tepkimesinden demir sülfür oluşur (Kükürt = Sülfür). Demir sülfürün tepkime denklemi şu şekildedir.
Fe + S —->FeS
56 32 88 g
Giren Çıkan
kütle = 56 + 32 = 88 g kütle = 88 g

Kimyasal tepkimeler olmasaydı


Otoyolda son model bir araba ile yolculuk yaparken birden bire yeryüzündeki kimyasal tepkimelerin olmadığını hayal edin. Nasıl bir sonuçla karşılaşacağınızı düşünürsünüz.
İlk aklımıza gelenin arabanın duracağıdır. Çünkü arabanın hareketi motorda yakıtın havadaki oksijenle yanmasıyla açığa çıkan enerjinin hareket enerjisine dönüşmesiyle sağlanmaktadır. Buradaki yanma olayı kimyasal bir olaydır.

Arabanın aküsünde kimyasal olaylarla elektrik üretildiğinden arabanın farları, radyosu gibi elektrikle çalışan kısımları da çalışmaz.

Bu sırada arabanın parçalarını üreten sanayilerde de kimyasal tepkimeler durduğunda arabanın tekerlekleri üretilemezdi. Lastiklerin çoğu petrolden üretilen polimerlerdir. Polimer oluşumu da yine kimyasal tepkimelerde gerçekleşmektedir.

Arabanın camları da olmazdı, camlar kumun çeşitli metal oksitleriyle birleşmesinden elde edilmektedir. Kimyasal tepkimeler olmasa camlarda olmazdı.

Herkesin renk zevki başkadır, kimyasal tepkimeler olmasaydı, renk renk boyalar olmazdı. Boyasız bir arabanın görüntüsü herhalde hoş olmazdı.

Arabanın koltuklarında kullanılan örtülerde polimer maddelerden yapılmaktadır. Bunun içinde kimyasal tepkime gereklidir.

Arabanın karoseri için kullanılan metallerde birçok kimyasal reaksiyonlar sonucunda üretilmektedir. Metallerle ilgili reaksiyonlar olmasaydı, arabanın karoseri, şasisi vb metal aksamları olmazdı.

Bu durumda söylediklerimize toplu olarak baktığımızda kimyasal tepkimeler olmadığında arabadan da söz etmek imkânsız oluyor.

Araba yoksa geriye sadece sürücü kalıyor. Sürücü de insan olması sebebi ile büyük ve fonksiyonel laboratuara benzeyen gövdesinde birçok biyokimyasal tepkimeler meydana gelmektedir. Kimyasal tepkimeler bir süre askıya alınsaydı insan hakkında ne düşünürdünüz?
Burada anlattığımız bu olayla biz farkında olsak da olmasak da günlük hayatta karşılaştığımız olayların büyük çoğunluğunda kimyasal tepkimeler vardır. Bu anlatımla kimyasal tepkimelere dikkat çekelim istedik.

KİMYASAL TEPKİME ÇÖZÜMLÜ SORULAR

1-
2X+O2->2XO
44 gram X ve O2 karışımı alınıyor.Tepkime tamamlandığında 40 g XO olışurken,1/8 mol madde artıyor.
Buna göre,başlangıçta X ve O2 den kaçar gram alınmıştır?
(x=24,O=16)

2-
XCIO3(k)->XCI(k)+3/2O2(g)
22,4 gram XCIO3 bileşiği ağzı açık bie kapta ısıtıldığında kütlesinde 9,6 gram azalma oluyor.Buna göre,X in atom kütlesi kaçtır?
A)23
B)39
C)46
D)78
E)108

3-
C2H5OH+3O2->2CO2+3H2O
tepkmesi tamamlandığında 27 gram su oluşurken 14 gram C2H5OH artıyor.
Buna göre başlangıçta C2H5OH ve O2 den kaçar gram alınmıştır?
C2H5OH X
A)96 96
B)46 96
C)23 48
D)37 48
E)37 24

4-
H2S ve FeS2 bileşiklerinin belli miktarlarının tamamen yanması sonucu açığa çıkan SO2 gazlarının yanması sonucu a.ığa çıkan SO2 gazlarının miktarları birbirine eşitse tepkimeye giren H2S bleşiğinin mol sayısınnın FeS2 bileşiğinin mol sayısına oranı nedir?
A)4
B)1/4
C)3
D)1/2
E)2

5-
X2(g)+2Y2->2XY2(g)
Tepkimesime göre, %40 verimle N.K da 8,96 litre XY2 gazı elde edebilmek için kaç mol X2 yeterince Y2 ile tepkimeye girmelidir?
A)0,08
B)0,2
C)0,4
D)0,5
E)0,6
2- 2-
Eşit mol sayıda C3H7OH ve O2 alınarak tam verimle tepkimeye sokulduğunda NK’da 13,44 litre CO2 gazı oluştuğuna göre kaç mol madde artmıştır?

3-
P2O5(g)+3H2O(s)->2H3PO4(s)
tepkimesine göre normal koşullarda 6,72 litre P2O5 gazının 75 gram su ile tepkimesinden elde edilen H2PO4 çözeltisi kütlece % kaçlıktır?

4-
CaCO3->CaO+CO2 tepkimesi ağzı açık bir kapta gerçekleştiğinde maddelerin toplam kütlesinden 3,3 gram azalma oluyor.
Buna göre,ayrışan CaCO3 kaç gramdır?
(Ca:40,C:12,O:16)

5-
N2 ve H2 gazları karışımının 62 gramı tepkimeye sokuluyor.Tepkime tamamlandığında 2 mol NH3 oluşurken 1 mol gaz artmaktadır.
Buna göre başlangıçta alınan N2 ve H2 gazları kaçar gramdır?
3- 3.
Eşit kütlelerde Ca ve Br alınarak
Ca+Br2—CaBr2 tepkimesine göre,CaBr2 oluşurken 24 gr madde artıyor.
Buna göre;
1.Ca artmıştır.
2.Başlangıçta 64 g madde alınmıştır.
3.Ca’un %75’i artmıştır.
ifadelerden hangileri doğrudur?(Ca:40 Br:80)

4.
Eşit kütlelerde Mg ve N2 tepkimeye girdiğinde 50 gram Mg3N2 oluştuğuna göre:
1.24 gram Mg tepkimeye girer.
2.22 gram N2 artar.
3.Başlangıçta 72 gram madde vardır.
yargılardan hangileri doğrudur?(Mg:24 N:14)
3.
CaS bileşiğini elde etmek için oluşturulan üç tepkimede kullanılan Ca ve S elementlerinin kütleleri aşağıda verilmiştir.
Ca(gram) S(gram)
1.20 20
2.15 20
3.10 15
Tepkimeler tam verimle gerçekleştiğine göre artan maddelerin kütleleri arasıdaki ilişki hnasıldır?
***=(2>3>1)

Soru2) Zn metali, HCl (hidroklorik asid) ile (ZnCl2+H2) ürününü, NaOH (sodyum hidroksit) ile (Na2ZnO2+H2) ürününü oluşturur.Buna göre, Cu+Zn den oluşan pirinç alaşımının kütlece %10 u Z dir.Belirli kütlelerde alınan bu alaşım üzerine HCl asidi dökülerek 0,1 mol H2 gazı oluştuğunda Zn metalinin bir kısmı artmıştır.Daha sonra tepkime kabına yeterli miktarda NaOH eklendiğinde 28,6 gram Na2ZnO2 (sodyum zinkat) oluşmuştur.Buna göre alaşımın kütlesi kaç gramdır? (Zn:65, Cu:64, Na2ZnO2:143)
Cevap: 195
Soru 4) Toz halindeki Zn ve Al metallerinden oluşan 22 gramlık karışımı tamamen çözerek zinkat ve alüminat tuzlarına dönüştürmek için 1,4 mol NaOH kullanıldığına göre, alaşımdaki Al nin kütlesi kaç gramdır? (Zn:65, Al:27)
( Tepkime denklemleri:
Zn+2NaOH———>Na2ZnO2+H2
Al+3NaOH———->Na3AlO3+3/2H2 şeklindedir)
Cevap: 9

Soru 5) Kütlece %41 i Au, %32 si Cu olan (Cu+Au+Al) alaşımı üzerine kütlece %80 saflıkla NaOH çözeltisinden 30 gram elendiğinde alaşımdaki Al nin tümü tepkimeye girerek Na3AlO3 tuzu ile H2O oluşmaktadır.
Buna göre ;
I) Al kütlesi 2,7 gramdır.
II)Au kütlesi 8,2 gramdır.
III)Alaşımın kütlesi 20 gramdır.
yargılarından hangileri doğrudur? (Cu ve Au metalleri NaOH ile tepkime vermez.Al:27, Au:197, Cu:64)
Cevap: II ve III
Soru 7) Mol sayıları eşit olan aynı koşullardaki C3H4 ve C3H6 gaz karışımı H2 ile etkileşerek tümü C3H8 (propan) gazına dönüştürülüyor.Tepkimede 24 gram H2 kullanıldığına göre ;
I)Karışım 8 moldür.
II)C3H4 gazının kütlesi 160 gramdır.
III)C3H4 gazının hacmi 89,6 litredir.

yargılarından hangilerinin doğruluğu kesindir? (C:12, H:1)
Cevap: I ve II
Soru 4) NaxAlyOz bileşğinin 14,4 gramı 9,9 gram Na 4,8 gram O ve bir miktar Al elementi içermektedir.
Buna göre bileşiğin formülü nedir? (Na:23,Al:27,O:16)

Cevap: Na3AlO3

Soru 5) 14 gram Fe nin tümü oksijenle tepkimeye girerek kütlesi 20 gram gelen FexOy oksit bileşğini oluşturmaktadır.
Buna göre bileşğin formülü nedir ? (Fe:56,O:16)

Cevap: Fe2O3

Soru 6) Mol sayıları eşit olan N2 ve CO gazlarından oluşan karışıma genel formülü CnH2n olan bir miktar X gazı eklendiğinde karışımın :
-Mol sayısı 1,5 katına
-Kütlesi 2 katına çıkmaktadır.

Buna göre X gazının formülü nedir ? (C:12,H:1,O:16,N:14)

Cevap: C4H8
_________________
Soru 3) 6NaOH+3X2——>5NaX+H2O+NaXO3 tepkimesine göre, 6 mol NaOH ve yeterli miktarda X2 nin etkileşmesinden 720 gram ürün oluşmaktadır.
Bana göre , X in atom ağırlığı kaç gramdır?

Cevap : 80

Soru 4) Al2O3+nNaOH——–>Na3AlO3+mH2O tepkimesinde Al2O3 bileşiği 1 mol alındığında NaOH ve H2O nun mol sayıları kaç olur?

Cevap : n=6 , m=3

Soru 5) 54 gram alüminyum (Al) 4 mol kükürt (S) karışımından tam verimle 1 mol bileşik oluştuğunda geriye 1 mol atom S nin arttığı saptanıyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?(Al:27, S:32)

A)Alüminyumun tümü tepkimeye girmiştir.
B)Oluşan bileşiğin kütlesi 150 gramdır
C)Artan S nin kütlesi 32 gramdır.
D)Oluşan bileşiğin formülü Al2S3 tür.
E)Kükürdün kütlece %25 i tepkimeye girmiştir.

Cevap : ”E” şıkkı.

Soru 6) ısı
HgO(k)———> Hg(s)+1/2O2(g) tepkimesine göre, 54 gram civa II oksitin tümü ısı ile elemetlerine ayrışmaktadır.
Buna göre, oluşan ürünün kütlesi ile oksijenin mol sayısı nedir ? (O:16, Hg:200)

Cevap : Ürünün kütlesi:54 g, Oksijenin mol sayısı: 1/8

Soru 7) H2 ve O2 gazları karışımından 1,5 mol H2O oluştuğunda geriye 1,5 mol yanıcı gazın arttığı saptanıyor.
Buna göre tepkimeden önceki (H2+O2) gaz karışımın kütlesi kaç garmdır? (H:1, O:16)

Cevap: 30

Soru 8 ) SO2 ve O2 gazlarından oluşan karışımın 36 gramı etkileşerek 0,25 mol SO3 gazı oluşturduğunda 0,5 mol O2 gazı artmıştır.
Buna göre ;
I) Tepkimede SO2 gazı tükenmiştir.
II)İlk karışımdaki O2 kütlesi, oluşan SO3 kütlesine eşittir.
III)İk karışımdaki SO2 ve O2 kütleleri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?(S:32, O:16)

Cevap : I ve II.

Soru 9) X2 ve Y2 gazlarını içeren karışımın 122 gram, X2Y oluşturmak üzere tepkimeye girdğinde 7 mol gazın arttığı saptanıyor.
Tepkimeden önceki gaz karışımının mol sayıları toplamı(nx2+ny2) kaçtır? (X:1, Y:16)

Cevap: 16

Soru 10) Kütleleri eşit olan H2 ve F2 gazları etkileşerek HF gazını oluşturduğunda geriye 108 gram H2 gazı artmaktadır.
Buna göre, oluşan HF gazı kaç moldür? (H:1, F:19)

Cevap : 3

KİMYASAL REAKSİYONLAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMA SORULARI

1- CaCO3 üzerine HC1 ilave edildiğinde
CaCO3 + 2HC1 CaCl2 + CO2 + H2O
denklemine göre reaksiyon gerçekleşir. 4,214 x l022 tane
CO2 molekülü elde edebilmek için kaç gram CaCO3
reak¬siyona girmelidir? CEVAP : 7 gr CaCO3
( Ca : 40 g/mol, C : 12 g/mol, O : 16 g/mol )

2- 9 gram suyun elektrolizinden kaç tane O2 molekülü elde
edilir? (H: l g/mol, O: 16 g/mol) CEVAP : 1,505×1023

KCl(k) + 3/2 O2(g) denklemine göre NŞA3- KClO3(k)
13,44 L O2 gazı elde etmek için kaç gram katı KC1O3
ısıtılmalıdır? ( KC1O3 : 122,5 g/mol ) CEVAP : 49 gr

4- CS2 gazının O2 gazı ile reaksiyonundan CO2 ve SO2
gazı oluşur. Bir miktar CS2 nin yakılması için
NŞA 168 litre hava kullanılıyor. Buna göre yakılan CS2
gazı kaç mol’ dür? ( Havanın hacimce %20’sinin O2
olduğunu kabul ediniz ) CEVAP : 0,5 mol CS2

5- XO X(OH)2 denklemine göre 8 g XO nün+ H2O
H2O ile reaksiyonundan 11,6 gram X(OH)2 elde edilmek-
tedir. Buna göre X elementinin atom ağırlığı nedir?
( H : l g/mol, O : 16 g/mol) CEVAP : 24 gr/mol

6- NŞA da 4,48 litre hacim kaplayan C3H4 gazı ile 11,2 litre
O2 gazı reaksiyona sokuluyor.
a) Hangi gazdan NŞA kaç litre artar?
b) Artan gazın tamamen tepkimeye girmesi için NŞA kaç
litre hangi gazdan ilave edilmelidir?
c) Oluşan CO2 gazı NŞA kaç litredir?
d) Oluşan H2O kaç gramdır? ( H:l g/mol, O:16 g/mol )
CEVAP : a) 1,68 litre C3H4 b) 6,72 litreO2
c) 8,4 lt CO2 d) 4,5 gr H2O

7- 0,6 gram hidrojen gazı ile NŞA 11,2 litre hacim
kaplayan oksijen gazı etkileştiriliyor.
a) Hangi gazın kaç gramı reaksiyona girmeden kalır?
b) Oluşan H2O kaç gramdır? ( H: l g/mol , O: 16 g/mol )
CEVAP : a) 11,2 gr Oksijen b) 5,4 gr H2O

8- 5,6 gram CO gazı ile 4,8 gram O2 ga¬zının reaksiyonun-
dan hangisinin kaç gramı reaksiyona girmeden kalır.
( CO: 28 g/mol, O : 16 g/mol )
CEVAP : 1,6 gr O

9- Bir miktar PbO2 ısıtıldığında PbO ve O2’ye ayrışıyor.
Olayın denklemini yazarak, aşağıda verilen miktarlarda
O2 oluşumunda her biri için harcanan PbO2’nin mol
sayısını bu¬lunuz. ( O : 16 gr/mol )
a) 0,25 mol O2 b) 2,4 x 1023 O2 molekülü
c) 12,8 g 02 d) NŞA 8,96 L O2

CEVAP a) 0,5 b) 0,8 c) 0,8 d) 0,8

10- Propan gazı (C3H8) yandığında, karbon dioksit ve su
oluşur. 4.4 g C3H8 yakıldığında,
a) kaç mol CO2 oluşur? b) NŞA kaç litre CO2 oluşur?
c) kaç mol su oluşur ? d) kaç gram su oluşur ?
e) NŞA kaç litre oksijen ve kaç litre hava harcanır ?

a) 0,3 mol CO2 b) 6,72 lt CO2 c) 0,4 mol H2O
d) 7,2 gr H2O e) 11,2 lt O2, 56 lt Hava

11- Laboratuarlarda ısıtma amacıyla kullanılan ocaklarda
yakıt olarak ispirto (etil al¬kol C2H5OH) kullanılır. Böyle
bir ocakta bir miktar ispirto yakıldığında 27 g su buharı
oluşmuş ve 147,5 kkal’ lik ısı açığa çıkmıştır.
a) Alkolün yanma denklemini açığa çıkan ısıyı da içine
alacak şekilde yazınız.
b) Kaç mol etil alkol yakılmıştır ?
c) Kaç gram etil alkol yakılmıştır ?
d) Kaç mol O2 harcanmıştır ?
e) NŞA kaç litre CO2 gazı oluşmuştur ?

b) CEVAPLAR:
2 CO2(g) + 3 H2O(g) + 295 kcala) C2H5OH(s) + 3 O2(g)
b) 0,5 mol C2H5OH c) 23 gr C2H5OH D) 1,5 mol O2
e) 22,44 lt CO2

12- 3 Cu(k) + 8HNO3(**) 3Cu(NO3)2(**) + 2NO(g) + 4 H2O
reaksiyonuna göre, ( Cu : 64, N: 14, O: 16, H: 1 )
a) 4,5 mol Cu’ nun yeterince HNO3 ile reaksiyonundan
kaç mol Cu(NO3)2 oluşur ?
b) 6 mol Cu ile kaç gram HNO3 reaksiyona girer ?
c) 1,2 mol Cu ile yeteri kadar HNO3’ün reaksiyonundan
NŞA kaç L NO elde edilir ?
d) 12,7 g Cu’nun aşın miktarda HNO3 ile reaksiyonundan
NŞA kaç litre NO oluşur ?
e) 2 mol HNO3’ün yeteri kadar Cu ile reaksiyonundan
oluşan suyun molekül sayısı ne¬dir?
f) 32,3 g Cu(NO3)2 elde etmek için kaç gram HNO3
gerekir ?
CEVAP a) 4,5 mol b) 1008 gr c) 53,76 lt
d) 8,96 lt e) 6,02×1023 f) 29 gr

13- A1(OH)3 ile H2SO4 reaksiyona girerek A12(SO4)3 ve
H2O oluşturur. (Al: 27, S: 32)
a) Olayın kimyasal denklemini yazınız.
b) 34,2 g A12(SO4)3 üretmek için kaç gram A1(OH)3
gerekir ?
Al2(SO4)3 + 3 H2OCEVAP a) 2 Al(OH)3 + 3 H2SO4
b) l5,6 g
14- NŞA 9 gram suyun elektrolizinden kaç litre O2 gazı elde
edilir ? CEVAP : 5,6 lt

15- Cıva (II) oksit ısıtıldığında metalik cıva ve oksijen
gazına ayrışır. 10,85 g cıva (II) oksit in ayrışmasından
elde edilen cıva kaç atomdur ? (Hg: 201)
CEVAP: 3,01×1022

16- 304 ml sıvı karbon disülfürün (CS2) (özkütle : 1,25
g/mL) yakılmasından oluşan CO2 ve SO2 gazlarının NŞA
hacmi kaç litredir ?( C: 12, S: 32 ) CEVAP: 336 litre

2 Fe + 3 CO2(g) + 4,317- Fe2O3 + 3CO(g) kkal
reaksiyonuna göre 8600 kalorilik ısı elde etmek için
NŞA kaç litre CO gazı gereklidir ? CEVAP: 134,4 litre

2 PbO + 2 SO2 (g) reaksiyonuna18- 2 PbS + 3 O2 (g)
göre NŞA 89,6 L SO2 gazı elde etmek için kaç litre hava
gereklidir ? CEVAP: 672 litre

19- Belirli şartlarda 60 L N2O3 gazı oluşturmak için aynı
şartlarda kaçar litre azot ve oksijen gazlan reaksiyona
sokulmalıdır ? CEVAP: 60 lt N2, 90 lt O2

20- Dünyamızı mor ötesi ışınlara karşı koruyan ozon gazı
(O3) oksijenden elde edilir. Böyle bir reaksiyonda
tepkime esnasında hacim azalması 50 L olarak
belirlenmişse harcanan oksijen ve oluşan ozon miktarları
kaçar litredir ? CEVAP: 150 lt O2 ve 100 lt O3

21- Bir deney tüpüne konulan bir miktar katı sodyum
bikarbonat (NaHCO3) ısıtıldığında katı sodyum
karbonat, karbon dioksit gazı ve su buharı oluşur. Böyle
bir deneyde, deney tüpü içindekilerin kütlesi ısıtma
öncesi ve sonrası tartıldığında sırasıyla 58,45 g ve 39,85
g olarak bulunuyor. (Na: 23)
a) Olayın denklemini yazınız.
b) Deneyde gözlenen kütle azalışının sebebi nedir ?
c) Başlangıçta tüpe konulan NaHCO3’ün kütlesi kaç
gramdır ?
d) Boş deney tüpünün kütlesi kaç gramdır ?
e) Deney sonrası oluşan Na2CO3’ün mol sayısı nedir ?
f) Oluşan gaz ürünlerinin NŞA hacmi kaç litredir ?
CEVAPLAR:
Na2CO3(k)+CO2(g)+H2O(g)a) 2 NaHCO3(k)
b) Oluşan CO2 ve H2O’nun deney tüpünden
uzaklaşması
c) 50,4 gr d) 8,05 gr e) 0,3mol h) l3,44 lt

N2 (g) + 6HCl (g), reaksiyona22- 2 NH3 (g) + 3C12 (g)
göre aşağıdaki hallerin her birinde hangi maddeden kaç
molün tepkimeye girmeden kaldığını ve NŞA kaç litre
HC1 oluşacağım hesaplayınız.(Cl: 35.5, N: 14)
a) 2 mol NH3 ve 3 mol Cl2
b) 4 mol NH3 ve 4,5 mol C12
c) 6×1022 NH3 molekülü ve 21×1022 C12 molekülü
d) 10,2 g NH3 ve 134,9 g C12
e) NŞA 1,12 L NH3 ve 4,48 L C12
CEVAPLAR:
a) Artan yok, 134,4 L HCl b) l mol NH3, 201,6 L HCl
c) 0,2mol Cl2, 6,72 L HCl d) l mol C12, 40,32 L HCl
e) 0,125mol C12, 3,36L HCl

2 A1C13 +23- 2 A1 + 6 HC1 3H2(g) reaksiyonunda l mol
Al ile l mol HCl’ den NŞA kaç litre H2 gazı elde edilir ?
CEVAP: 11,2 litre

24- Magnezyum nitrür (Mg3N2) ile su (H2O) reaksiyona
girerek magnezyum hidrok¬sit (Mg(OH)2) ve amonyak
(NH3) oluşturur. (Mg: 24, N: 14)
a) Bu reaksiyonun denklemini yazarak denkleştirin.
b) 1,0 g Mg3N2 ile 1,5 g H2O’dan en fazla kaç gram NH3
elde edilir ? CEVAP: 0,34 gr

25- Alüminyum karbür, A14C3, su ile reaksiyona girerek,
metan (CH4) ve alüminyum hidroksit oluşturur. 0,4 mol
A14C3 ile 1,2 mol H2O’dan NŞA kaç litre metan
gazı elde edilir ? (Al: 27, C: 12) CEVAP: 6,72 litre

26- 35 g alüminyum ve kükürt karışımı ısıtılarak Al2S3′ e
dönüştürülüyor. 5 g alüminyumun tepkimeye girmeden
kaldığı belirlendiğine göre karışımı oluşturan elementle¬
rin miktarları kaçar gramdır ? ( Al: 27, S: 32)
CEVAP: 10,8 gr Al, 19,2 gr S

27- 2 N2F4 + 6 HF reaksiyonuna göreNH3 + 5 F2
17 gr NH3 ve 38 g F2’den kaç gram diazot tetraflorür
(N2F4) elde edilir ? ( N: 14, F: 19) CEVAP: 20,8 gr

28- 5 MoF6 + 6 MoF5 + 6CO reaksiyonuna göreMo(CO)6
42 gr MoF6 ve 66 gr Mo(CO)6 dan en fazla kaç gram
MoF5 elde edilebilir ?
(MoF6 : 210, MoF5 : 191, Mo(CO)6 : 264)
CEVAP: 45,84 gr
29- MnO2 + 4HC1 MnCl2 + C12 (g) + 2H2O reaksiyonuna
göre 43,5 g mangan dioksit ile 36,5 g hidrojen klorür
(hidroklorik asit) den normal şartlarda kaç litre klorür
gazı elde edilir ? (Mn: 55) CEVAP: 5,6 litre

30- Mol sayılan eşit demir ve oksijen reaksiyona
sokulduğunda 32 g demir (III) oksit elde ediliyor. Hangi
elementin kaç gramı reaksiyona girmeden kalmıştır ?
(Fe:56, O: 16 ) CEVAP: 3,2 gr oksijen

31- Eşit kütlede kalsiyum ve oksijen gazının reaksiyonundan
112 g CaO elde edilebi¬liyor. Hangi elementten, kaç
gram reaksiyona girmeden kalır ? (Ca: 40)
CEVAP: 48 gr Oksijen
32- Eşit hacimlerdeki N2 ve H2 gazlan amonyak oluşturmak
üzere reaksiyona girdik¬lerinde aynı şartlarda 40 L hacim
azalması olduğuna göre reaksiyonda hangi gazdan kaç
litre tepkimeye girmeden kalmıştır ? CEVAP: 40 lt N2

33- 2 SO2(g) + O2(g) + 2 2 H2SO4 reaksiyonunaH2O(s)
göre 4 mol SO2, 2 mol O2 ve 3 mol H2O’dan en çok kaç
mol H2SO4 elde edilebilir ? CEVAP: 3 mol

2KMnO4 + MnO2 +34- 3K2MnO4 + 4CO2 + 2H2O 4X
(denkleştirilmiş) reaksiyonunda, reaksiyona giren
maddelerin her birinden 6’şar mol tepkimeye sokuldu-
ğunda oluşan X maddesinin kütlesi kaç gramdır ?
CEVAP: 600 gr
35- 2Ca3(PO4)2 + 6CaSiO3 + 10CO (g) + P46SiO2 + 10C
reaksiyonuna göre, reaksiyona giren her bir maddeden
93 g gram alınarak reaksiyon gerçekleştirilirse,
a) kaç gram CaSiO3 elde edilir ? (Si: 28, P: 31)
b) Bu reaksiyonda elde edilen P4’ü yakarak P4Oıo’a
dönüştürmek için standart şartlarda kaç litre hava
gerekir ?
(Havanın hacimce 1/5’ini oksijen olarak alınız)
c) 124 g Ca3(PO4)2, 36 g SiO2 ve 24 g C’ nin reaksiyonu
için a, b, şıklarına cevaplarınız ne olurdu ?
CEVAPLAR: a) 104,4 g b) 84 L c) 69,6 g, 56 L

36- Na2CO3 + 2HC1 2NaCl + H2O + CO2 reaksiyonuna
göre, kütlece % 20 saflıkta 53 g Na2CO3’ün yeterince
HCl ile reaksiyonundan,
a) kaç gram
b) standart şartlarda kaç litre CO2 elde edilir ?
CEVAP: a) 4.4 g b) 2.24 Litre
37- % 40 saflıkta 40,8 g KClO3’ün ısıtılmasından standart
şartlarda kaç litre O2 gazı elde edilir ? CEVAP: 4,48 lt

38- Kütlece % 70 saflıkta 496 g gümüş sülfürden (Ag2S) kaç
gram gümüş elde edilir? CEVAP: 302,4 gr

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
7 Şubat 2010
Okunma
bosluk

içerik