Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Felsefi Terimler ve Anlamları


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

Akademia : Eflatun?un (Aristokles) kurduğu felsefi okulun adı.
Aperion : Belirsizlik.
Aposteriori : Deneyden gelen, deneyin ürünü olan bilgi, deneme sonrası.
Apriori : Deneyden gelmeyen , deney öncesi.
Arkhe : Cevher,töz,ana madde.
Ateizm : Tanrının varlığını reddeden görüş.
Cevher : (Töz) Değişen nesnelerdeki değişmeyen şey.
Değer : Arzu edilen arzu edilebilen şey.

Deizm : Tanrı evreni yaratıp kendi haline bırakmıştır.
Determinizm(Gerekircilik) : Aynı şartlarda aynı sonuçların meydana gelmesi.
Diyalektik : Bir kavramdan diğerine çelişmeleri aşarak ilerleyen.
Dogma (Nass) : Şüpheye ve ilerlemeye kapalı ilke.

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

Dualizm : İkicilik.
Egoizm : Bencillik.
Emprizm (Deneycilik) : Bilginin kaynağını deneyi kabul eden görüş.
Endüvidüalizm : Bireycilik.
Entüisyonizm : Sezgicilik.
Epistemoloji : Bilgi felsefesi.
Estetik : Güzellik
Fenomen : Duyularla algılanabilen, ortaya çıkan görüş.
İdea : Fikir,düşünce.
İdealizm : Varlığın ruh ve düşünce cinsinden olduğunu ileri süren öğreti.
Kaos : Evrenin düzene sokulmadan önceki karışık durumu, karışıklık.
Kategori : Varlığı veya bilgiyi sınıflamaya yarayan kalıplar.
Kozmos : Düzene sokulmuş evren, düzenli hal.
Kritisizm : Eleştiricilik.
Materyalizm (Maddecilik) : Herşeyin temelinde maddeyi gören görüş.
Metafizik : Fizik ötesi
Mitos (Söylence) : Efsane, ilahlar.
Monizm : Tekçilik.
Nihilizm : Hiççilik.
Numen : Eşyanın veya varlığın zihnimizde işlemlerden geçmeden evvelki hali.
Olgu : Olan,var olan.
Ontoloji :Varlık bilimi.
Ödev Ahlakı : Ahlaki davranış (Kant?a göre).
Panteizm : Tanrı ile tabiatı bir sayan görüş.
Paradigma : Kavram çerçevesi, bilim adamının yetiştiği ortam, bilimsel başarılar, gelenek, metafizik kurgu, model. O döneme hakim olan dünya görüşü.
Paradoks : İki zıt düşüncenin aynı anda doğru olması.Aklın almadığı şey.Yerleşmiş kanaatlere ters düşen görüş.
Postmodernizm : Modernizm sonrası. Modernliğe karşı çıkan, eleştiren görüş.
Pozitivizm (Olguculuk) : Olgulara dayalı bilgilerin doğru olduğunu ,bilgilerin deney ve gözleme dayandığını kabul eden görüş.
Pragmatizm : Faydacılık, yararcılık.
Rasyonalizm :Akılcılık.
Realizm : Gerçekçilik.
Relativizm : Görecilik.
Sensualizm (Duyumculuk) : Bilginin kaynağını sadece duyumdan geldiğini savunan görüş.
Septisizm : Şüphecilik.
Sivil toplum : Siyasi ve diğer güçlerin otoritesinden kurtulmuş toplum demektir.
Spekulatif : Deneye dayanmayan, nazari olan, gerçeklikten uzak olan.
Spritüalizm : Ruhçuluk, maneviyatçılık.
Tasavvuf : Nefsi ve arzuları sıkı kontrol altına alma.
Teleoloji : Amaçlar bilimi, amaçlılık.
Teoloji : Tanrının varlığını araştıran felsefe dalı.
Tin(Geist) : Maddi olmayan cevher, ruh.
Totoloji : Aynı şeyi söyleme

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Felsefi Terimler ve Anlamları ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
17 Kasım 2009 Saat : 10:13

Felsefi Terimler ve Anlamları Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik