Tüm mp3 player fırsatları için tıklayın !

<

Varlığın Var Olup Olmaması Problemi


Sponsorlu Baglantilar

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !

 

Varlığın var olup olmadığı problemi Varlığın var olup olmadığı problemi eski Yunan felsefesinden beri tartışılan bir sorudur. Bu tartışmada başlıca iki anlayış karşı karşıyadır.

Bunlar;

1. Varlığın var olup olmadığı problemi,

2. Varlık varsa, bunun ne olduğu problemi

Bu problemler iki karşıt düşünce akımını oluşturmuştur. Bu karşıt akımlardan ilki "nihilizm", diğeri ise "realizm"dir.

Nihilizm Düşüncesinde Varlık Problemi:

"Nihil" Latince " hiç " anlamına gelir. Nihilizm de hiççilik öğretisi olarak anlaşılır. Nihilist anlayış ilkçağda şüpheci düşünürler tarafından geliştirilmiştir. Şüpheci düşünürlerden Gorgias’a göre hiçbir şey var değildir. Var olsaydı bile bilinemezdi. Bilinse bile, başkasına bildirilemezdi.

Bilgi kuramı bakımından nihilizm, tüm bilgisel hakikatleri ve değerleri yok sayar. Bu bakımdan nihilist düşünür Nietzsche (1844-1900) dir. Ona göre " nihilizm bizim bütün yüksek değerlerimizin sona erdiğini düşünen mantıktır." Bu kökten inkarcı tavrı ile Nietzsche, kendini Avrupa’nın ilk ve en yetkin nihilisti olarak tanımlar.

Sponsorlu Baglantilar

Tüm kadın aksesuar fırsatları için tıklayın !

İlkçağda Çin düşünürü Lao Tse (M.Ö.570- 485) Tao’culuk anlayışı ile nihilizmi temsil etmiştir. Bu felsefeye göre, insan varlığı açıklayamaz. Mutlak varlık bir ilkedir, biçimi, maddesi yoktur, görünmez, işitilmez, elle tutulmaz ve belirsizdir. Değişmez, ama, bütün değişmelerin nedenidir, her şeyin kaynağı ve ereğidir. Buradan anlaşıldığı gibi, Tao varlık değil, hiçliktir.

Realizm Düşüncesinde Varlık Problemi:

Realist anlayışa göre varlık insan bilincinin dışında bir gerçekliktir. Yani varlık, nesnel gerçekliği ile kabul edilmelidir. Bu realizm içinde çocuksu realizm (nahiv realizm), algılarımızın bize bildirdiği nesnelerin varlığını doğal olarak var diye kabul eder.

Yine bir realist anlayış olan eleştirel (kritik) realizm ise, duyularımızın sübjektifliğini öne sürmesine karşılık, düşüncemiz ile objektif, kendi başına var olan bir varlığı kavrayabileceğimizi iddia eder. Bu anlayışlar günümüze kadar temsilciler bulmuşlardır

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Varlığın Var Olup Olmaması Problemi ile Benzer Yazılar:

Paylas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
15 Aralık 2011 Saat : 11:15

Varlığın Var Olup Olmaması Problemi Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapmak için giriş yapmak zorundasın. Gİriş

Tüm erkek giyim modası fırsatları için tıklayın !

içerik